ماموریت گروه سرو پایدار

ماموریت ما توزیع کالای با کیفیت بالا، با قیمتی منطقی به همراه پشتیبانی فنی است.

ماموریت گروه سرو پایدار

ماموریت ما توزیع کالای با کیفیت بالا، با قیمتی منطقی به همراه پشتیبانی فنی مطلوب و اغلب بدون سود مالی است. برای ما تنها راه رسیدن به این مهم تاسیس شرکت های متخصص و زبده در قلب مجموعه و مبتنی بر فرهنگ سرو پایدار می باشد. نیازی به یاد آوری نیست که تمرکز بر یک طیف مشخص از محصول متعاقبا به کاهش هزینه ها، قیمت های مناسب تر، درک بهتر بازار و بهبود روابط اقتصادی و مالی خواهد انجامید.