چشم انداز گروه سرو پایدار

مجموعه شرکت های گروه سرو پایدار برای رسیدن به اهدافی بزرگ تلاش می کنند که در برگیرنده ی گسترش و تسهیل دسترسی به خدمات درمانی به صورت برابر در خاورمیانه می باشد.

چشم انداز گروه سرو پایدار

گروه سرو پایدار از مجموعه شرکت های طب ابزار آسیا، کروم ابزار پارسه، درمان نگار آیندگان، فرمند دانش ابزار و سما تشخیص آریا تشکیل شده که برای رسیدن به اهدافی والا تر تلاش می کنند. اهدافی که با تمرکز بر گسترش توزیع و تسهیل دسترسی به خدمات درمانی به صورت برابر در خاورمیانه توسط این شرکت ها دنبال می شود.

گروه سرو پایدار نه تنها یک گروه رقابت کننده و قابل اعتماد، که در عین حال یک مجموعه پیشرو تجاری است که در سال های آتی موقعیت خود را در بازار رقابتی توسعه خواهد داد.